Skip to main content

Theehuis wordt horeca met restaurant en zaalaccommodatie

De gemeenteraad van Krimpenerwaard maakt met het bestemmingsplan “Landelijk Gebied (voormalige gemeente Vlist) 2014” mogelijk dat een theehuis een horecagelegenheid met restaurant en zaalaccommodatie wordt, waarbij het laatste begrip door de Afdeling in haar uitspraak van 25 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:157, wel erg vaak met één m wordt gespeld. De uitspraak bevat een groot aantal interessante aspecten en leert ons onder meer het volgende – waarbij niet wordt voorgegeven dat alles nieuw is:

  • In een bestemmingsplan kun je sluitingstijden regelen die afwijken van die uit de APV. De APV beoogt immers de belangen van de openbare orde en veiligheid te beschermen. Bij een bestemmingsplan gaat het om een goede ruimtelijke ordening. Voor afwijkende sluitingstijden moet de raad dus wel ruimtelijk relevante argumenten hebben.
  • De gemeenteraad is niet gehouden openingstijden te verruimen opdat de geluidbelasting op de gevels van omwonenden binnen de normen blijft. De raad heeft hier in zijn afweging niet alleen de belangen van omwonenden betrokken, maar ook meer algemene belangen, zoals de uitstraling van het landelijk gebied en de bescherming van de nachtelijke rust in het gebied.
  • De gemeenteraad mag een aantal parkeerplaatsen als voorwaardelijke verplichting voorschrijven onder gelijktijdige bepaling dat in de horecagelegenheid een maximaal aantal bezoekers tegelijkertijd aanwezig mag zijn.
  •  Gelet op de verruiming van de gebruiksmogelijkheden voor horeca-activiteiten acht de Afdeling het niet onredelijk dat de raad in dit geval, als uitkomst van een afweging van belangen, heeft besloten om het gebruik van gronden voor terrassen niet op het gehele perceel mogelijk te maken. Wederom: de raad is niet gehouden om elk gebruik toe te staan dat wat betreft het geluidsaspect voldoet aan de APV of de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob