Skip to main content

Terugplaatsing reclamezuil na reparatie vergunningvrij?

15 mei 2020

Het college van B&W van Apeldoorn heeft enkele jaren geleden een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een supermarkt voor Aldi. Deze vergunning voorziet ook in een reclamezuil met daarop de tekst ‘Aldi’. Deze reclamezuil is beschadigd doordat een vrachtwagen er tegenaan is gereden. Als de zuil wordt hersteld, volgt een handhavingsverzoek. Volgens verzoeker kan het herstel niet zonder omgevingsvergunning plaatsvinden. Het college meent niet bevoegd te zijn tot handhaving omdat de werkzaamheden vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd. Het college beroept zich hierbij op het feit dat het repareren van de reclamezuil aangemerkt kan worden als gewoon onderhoud dat omgevingsvergunningvrij is op grond van artikel 2, aanhef en onder 1 van Bijlage II van het Bor.

De Afdeling is het eens met het college, zo blijkt uit de uitspraak van 13 mei 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1221). De Afdeling wijst erop dat met “gewoon onderhoud” als bedoeld in het genoemde onderdeel van artikel 2 blijkens de Nota van Toelichting gedoeld wordt op activiteiten die erop zijn gericht om te behouden wat er is. De Afdeling acht van belang dat de activiteiten er op gericht waren te behouden wat overeenkomstig de daarvoor verleende omgevingsvergunning aanwezig was voordat de aanrijding plaats vond. Het gerepareerde bouwwerk is wat betreft de omvang en uiterlijke verschijningsvorm na de reparatie daarvan, niet gewijzigd ten opzichte van de vergunning en de overeenkomstig de vergunning gerealiseerde reclamezuil. Daarnaast is de fundering van het bouwwerk niet verwijderd, is het overige deel van het bouwwerk enkel ten behoeve van het herstel daarvan tijdelijk verwijderd, en zijn met de herstelwerkzaamheden aan het bouwwerk de uiterlijke kenmerken daarvan niet veranderd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique