Strijd met goede procesorde

In de uitspraak van de Afdeling van 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3993, komt de Afdeling tweemaal tot het oordeel dat sprake is van strijd met een goede procesorde. In deze zaak wordt een verleende Nbw- vergunning bestreden.

De Afdeling is van oordeel dat het pas ter zitting naar voren brengen van een beroepsgrond (namelijk dat de ammoniakemissie van het bedrijf onjuist is vastgesteld) met gegevens die niet eerder in het geding zijn gebracht in strijd is met een goede procesorde. Voor het college en de vergunninghouder is het immers niet mogelijk om hierop adequate wijze op te reageren.

Ook de overgelegde landbouwtellinggegevens door appellante, elf dagen vóór de zitting (om aan te tonen dat de (oude) Hinderwetvergunning van rechtswege is komen te vervallen) worden wegens strijd met een goede procesorde buiten beschouwing gelaten. Ook hierop kan het college en de vergunninghouder niet meer adequaat reageren naar het oordeel van de Afdeling. Er zijn ook geen feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan moet worden geoordeeld dat deze gegevens niet eerder overlegd hadden kunnen worden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.