Skip to main content

Stilzwijgende uitstel van betaling?

29 augustus 2017

De verjaring van de invorderingsbevoegdheid van verbeurde dwangsommen kan worden gestuit door uitstel van betaling te verlenen. In de uitspraak van de Afdeling van 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1229 komt de vraag aan de orde of ook stilzwijgend uitstel van verjaring kan worden verleend.   De overtreder had verzocht om uitstel van betaling, maar had daarop geen reactie ontvangen. Volgens het college was weliswaar niet gereageerd, maar was ook niet overgegaan tot het innen van dwangsommen. Dat betekent volgens het college dat stilzwijgend uitstel van betaling is verleend. De Afdeling deelt dit standpunt niet. De Afdeling neemt daarbij in aanmerking dat uit artikel 4:94, derde lid, van de Awb voortvloeit dat uitstel van betaling bij beschikking moet worden verleend. Gevolg was dat de verbeurde dwangsommen zijn verjaard.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique