Skip to main content

Spuitzone, onvoldoende rekening gehouden met maximale gebruiksmogelijkheden

In de uitspraak van de AbRvS van 2 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:650 gaat het om het bestemmingsplan “Tuinen Oliemolen”. Dit plan voorziet in een vergroting van de tuinen van bouwkavels. Alle gronden binnen het plangebied zijn voorzien van de bestemming “Tuin” en zullen gebruikt gaan worden als achtertuinen van de woningen.

Appellant is eigenaresse van het perceel dat grenst aan de westzijde van het plangebied. Zij betoogt onder andere dat de raad het plan niet in redelijkheid heeft kunnen vaststellen omdat aannemelijk is dat er in toekomst gewasbeschermingsmiddelen op haar perceel zullen worden gebruikt.

Volgens de Afdeling wordt een afstand van 50 meter tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid, waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, in het algemeen niet onredelijk geacht (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2009:BJ8308). Zij stelt verder vast dat het perceel van appellant op het moment niet wordt gebruikt voor agrarisch gebruik waarbij spuitzones aangehouden dienen te worden, maar dat het bestemmingsplan “Buitengebied Waalre” het wel mogelijk maakt om dat perceel daarvoor in de toekomst te gaan gebruiken. In dat geval zou sprake zijn van een spuitzone die op een afstand van minder dan 50 meter van gevoelige functies is gelegen. Voor zover de raad onder verwijzing naar de uitspraak van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3524, stelt dat het geen rekening had hoeven houden met de mogelijkheid om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op het perceel van appellant, is de Afdeling van oordeel dat de raad onvoldoende heeft onderbouwd dat in dit geval sprake is van een uitzonderingssituatie. Het feit dat er geen concrete plannen kenbaar zijn gemaakt voor de wijziging van het gebruik is daarvoor niet voldoende. De Afdeling komt tot de conclusie dat de raad bij de voorbereiding van het plan onvoldoende rekening heeft gehouden met de maximale gebruiksmogelijkheden van het perceel van appellant.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob