Schadevergoeding Tracéwet: voortaan beroep AbRvS

Op grond van artikel 22 van de Tracéwet kunnen belanghebbenden die schade lijden door een Tracébesluit, een verzoek om schadevergoeding indienen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De rechtsgang bij geschillen over deze besluiten was – tot de uitspraak van de AbRvS van 8 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2621) – eerst het doorlopen van de bezwaarschriftprocedure, gevolgd door beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de AbRvS. In de uitspraak van 8 augustus jl. gaat de Afdeling ‘om’.

De Afdeling overweegt dat de Tracéwet integraal is opgenomen in bijlage 2 van de Awb. Dit betekent dat de Afdeling in eerste en enige aanleg bevoegd is om kennis te nemen over besluiten op grond van de Tracéwet. Daaronder vallen ook besluiten over verzoeken om nadeelcompensatie. Anders dan voorheen zal de Afdeling deze zaken in het vervolg in eerste en enige aanleg afdoen. Dit betekent dat als er beroep bij de rechtbank is ingesteld, de rechtbank zich onbevoegd moet verklaren om daarover recht te spreken en het beroepschrift moet doorsturen aan de AbRvS.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.