Skip to main content

Schadebesluit vanwege Tracébesluit A4 Dinteloord: wijze lessen

25 juni 2021

De schadeoorzaak in de uitspraak van de AbRvS 16 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1269 betreft het Tracébesluit A4 Dinteloord – Bergen op Zoom. Schadeverzoeken vanwege een Tracébesluit worden volgens vaste rechtspraak beoordeeld volgens de planschadecriteria. In deze zaak gaat het schadebesluit van de minister om diverse redenen ‘onderuit’. Hierna volgt een aantal interessante overwegingen.

De taxateur van de onafhankelijke adviescommissie heeft in zijn taxatierapport opgemerkt dat hij het object alleen uitwendig heeft opgenomen. Voor het interieur heeft de taxateur gewezen op een taxatierapport van een andere, niet bij naam, genoemde taxateur. De Afdeling acht dit onjuist. Er had inzichtelijk gemaakt moeten worden welke taxateur en in welk rapport het interieur was beschreven.

Ook de wijze waarop referentietransacties zijn betrokken, keurt de Afdeling af. In het taxatierapport van de adviescommissie wordt gesuggereerd dat er meer referentietransacties zijn betrokken dan expliciet in het rapport zijn vermeld. Dit is niet toegestaan, omdat daarmee niet inzichtelijk en verifieerbaar is of de transacties daadwerkelijk referentietransacties betreffen.

De beoordeling van de schadefactoren geluid en luchtkwaliteit acht de Afdeling eveneens onjuist. De adviescommissie was alleen uitgegaan van de geluidswaarden uit het Tracébesluit, terwijl er aanknopingspunten waren voor twijfel aan de juistheid daarvan. Ook acht de Afdeling relevant dat de geluidswaarden berekend waren op de gevel van de woning, terwijl voor een nadeelcompensatieverzoek ook de toename van de geluidsbelasting in de tuin van belang kan zijn. De beoordeling van de luchtkwaliteit was eveneens ontoereikend gemotiveerd, omdat de maatstaf niet betreft of grenswaarden al dan niet worden overschreden, maar of sprake is van een verslechtering van de luchtkwaliteit.

Tot slot gaat ook de schadebegroting onderuit. De schade kan volgens de Afdeling niet louter op basis van schadepercentages worden vastgesteld. Voor de praktijk is verder relevant dat de Afdeling overweegt dat de schadebegroting niet per schadefactor cijfermatig hoeft te worden onderbouwd. De adviescommissie moet echter wel enige waardering geven van de mate waarin de verschillende schadefactoren bijdragen aan de waardevermindering. Na advies van de STAB stelt de Afdeling zelf de tegemoetkoming in de schade vast.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke