Skip to main content

Representatieve invulling maximale mogelijkheden

24 januari 2020

AbRvS 22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:220. In de tussenuitspraak van 3 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1199, oordeelde de Afdeling over een bestemmingsplan dat de raad had vastgesteld waarin zeven woningen en een garagebedrijf met een tankstation en een autowasstraat, met bijbehorende bedrijfswoning, als zodanig werden bestemd. De Afdeling droeg de raad van de gemeente Tilburg in deze tussenuitspraak op een herstelbesluit te nemen.

De raad heeft op 2 oktober 2017 een herstelbesluit genomen. Aan dit herstelbesluit ligt de concept-QRA ten grondslag. Appellanten kunnen zich niet verenigen met het herstelbesluit. Volgens appellanten zijn de aannames, uitgangspunten en bevolkingsgegevens die in de concept-QRA worden gehanteerd foutief, selectief dan wel incompleet. Zij wijzen erop dat ten aanzien van externe veiligheid zowel het plaatsgebonden als het groepsrisico dienen te worden berekend volgens de handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. Appellanten stellen onder meer dat voor de populatiegegevens ten onrechte is uitgegaan van de feitelijk aanwezige populatie, terwijl volgens de richtlijnen dient te worden uitgegaan van hetgeen het bestemmingsplan mogelijk maakt en de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen met het oog op de externe veiligheid.

Volgens de Afdeling had de raad niet kunnen volstaan met het in de verantwoording betrekken van de feitelijke personendichtheid, aangezien die feitelijke situatie voortdurend aan verandering onderhevig is en de feitelijke personendichtheid vermoedelijk kleiner is dan de planologisch toegelaten personendichtheid. Uitgegaan dient te worden van een personendichtheid die is gebaseerd op de representatieve invulling van de maximale mogelijkheden van het plan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob