Skip to main content

Relativiteitsvereiste vormt blokkade

In de uitspraak van de AbRvS van 27 augustus 2014, nr. 201307734/1 komen twee appellanten op tegen een verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor een geitenhouderij. Daarbij stellen zij dat de aanwezigheid van de geitenhouderij de natuurwaarden van het nabijgelegen Natura 2000-gebied aantast. De AbRvS overweegt dat – verwijzend naar de uitspraak van 13 juli 2011 (201008514/1) – de belangen van individuele burgers die in of in de onmiddellijke omgeving van een Natura 2000-gebied wonen zo verweven zijn met het algemeen belang dat de Nbw 1998 beoogt te beschermen, dat niet gezegd kan worden dat de betrokken normen van de Nbw 1998 kennelijk niet strekken tot bescherming van hun belangen. Nu echter de locatie van de geitenhouderij en de woning van appellanten op ruim 4 kilometer van het meest nabijgelegen beschermd natuurmonument Weldam ligt, is van een duidelijke verwevenheid van de individuele belangen bij het behoud van een goede kwaliteit van de directe omgeving met de algemene belangen die de Nbw 1998 beoogt te beschermen geen sprake.