Skip to main content

Relativiteit staatsteun en correctie Langemeijer

De uitspraak van de AbRvS van 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2975 gaat over het beroep van Kinepolis Bioscopen en anderen tegen een door het college van Utrecht verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bioscoop in Leidsche Rijn Centrum.

Kinepolis Bioscopen, een concurrent, beroept zich op het feit dat het bouwplan niet financieel uitvoerbaar is zonder ontoelaatbare staatssteun. De rechtbank heeft onder andere dit argument achterwege gelaten vanwege de relativiteitstoets, zoals opgenomen in artikel 8:69a van de Awb. De Afdeling stelt vast dat in het geval ongeoorloofde staatssteun aan de orde zou zijn, Kinepolis in hun concurrentiebelangen kunnen worden geraakt. Vervolgens wordt vastgesteld dat de vraag of sprake is van staatssteun niet relevant is in het kader van de beoordeling van de ruimtelijke effecten van het bouwplan, maar meeweegt in de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Het onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid van een bouwplan dient er mede toe om te voorkomen dat belanghebbenden worden geconfronteerd met de nadelige ruimtelijke gevolgen van een bouwplan dat niet uitvoerbaar is. Derhalve beoogd het te de belangen te beschermen van de grondeigenaren en grondgebruikers in de nabije omgeving van het perceel waarop het bouwplan is voorzien. Daaronder worden niet begrepen de belangen van een concurrent die niet in de onmiddellijke nabijheid van het perceel is gevestigd en dus vallen de belangen van Kinepolis Bioscopen daar niet onder. Het feit dat het beroep op staatssteun in het Unierecht is opgenomen, maakt dat niet anders. De rechtbank is terecht tot het oordeel gekomen dat het beroep achterwege moet blijven vanwege de relativiteitstoets.

Ook het beroep van Kinepolis Bioscopen op de zogenoemde correctie Langemeijer, een mogelijke nuancering van het relativiteitsbeginsel, op schending van het vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel, slaagt niet.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike