Skip to main content

(Relatief laat verzochte) voorlopige voorziening bestemmingsplan. Tegelenjurisprudentie

8 januari 2021

Voorzieningenrechter AbRvS 24 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3115. Bij besluit van 26 maart 2020 heeft de raad het bestemmingsplan “Multifunctionele Accommodatie, Zwammerdam” vastgesteld. Tegen dit besluit hebben onder meer verzoeker e.a. beroep ingesteld. Pas als het bestemmingsplan in werking is getreden verzoeken zij om een voorlopige voorziening, en dus al niet binnen de beroepstermijn, want dan zou het bestemmingsplan in ieder geval tot de uitspraak van de voorzieningenrechter geschorst zijn; artikel 8.4 Wro. Maar ook dan behoort een succesvol schorsingsverzoek tot de mogelijkheden, zo blijkt uit deze uitspraak. Niet nieuw maar het signaleren waard.

De Afdeling overweegt onder meer het volgende. Bij besluit van 9 oktober 2020 hebben B&W Alphen aan den Rijn een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een multifunctionele accommodatie op de betrokken locatie. Verzoeker e.a. hebben bezwaar gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning. Zij hebben gevraagd om schorsing om te voorkomen dat de beslissing op hun bezwaar tegen de omgevingsvergunning op basis van het voorliggende plan wordt genomen. Gelet op de zogenoemde Tegelenjurisprudentie (o.a. ECLI:NL:RVS:2011:BP0510) hebben verzoeker e.a. in beginsel een spoedeisend belang. Als het plan in werking blijft en het college daarna een besluit zou nemen op het bezwaar van verzoeker e.a. tegen de omgevingsvergunning, vormt het plan daarbij het toetsingskader en kan een latere vernietiging van het plan door de Afdeling daaraan niet afdoen. Er is al met al een spoedeisend belang.

Inhoudelijk gaat het (voorlopig) mis voor het gemeentebestuur omdat de raad niet voldoende inzichtelijk gemaakt heeft wat de gevolgen van het plan zijn voor de parkeersituatie in de omgeving. Voor de parkeerplaatsen was uitgegaan van 600 m2 gymzaal en 781 m2 bvo culturele activiteiten. De gymzaal kon echter binnen de planregels vervangen worden door culturele activiteiten. De raad was dus niet uitgegaan van een “representatieve invulling” van wat ingevolge het plan “maximaal mogelijk was.” Schorsing!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob