Skip to main content

Relatie bplan en maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Dat in bestemmingsplannen ook milieuaspecten geregeld kunnen en soms dienen te worden, is geen nieuws meer. Lezenswaardig is niettemin de uitspraak AbRvS 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3247, over het bestemmingsplan “Buitengebied Maasdonk, herziening [locatie 1] Geffen, van de gemeenteraad van Oss.” Dit plan voorziet in een bedrijfsbestemming ten behoeve van een veehandelstransportbedrijf. Het plan is eerder door de Afdeling vernietigd, met toepassing van een bestuurlijke lus, en thans ligt het nieuwe vaststellingsbesluit voor. Volgens een hier uitgevoerd akoestisch onderzoek zal als gevolg van het optrekken en afremmen van vrachtauto’s binnen de inrichting op de gevel van enkele woningen in de nachtperiode een maximale geluidbelasting optreden van 63 dB(A). Ingevolge artikel 2.17 lid onder a, gelezen in samenhang met tabel 2.17a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer bedraagt de grenswaarde voor het maximale geluidniveau op de gevel van een vrijstaande woning in de nachtperiode 60 dB(A). Krachtens artikel 2.20 lid 2 Activiteitenbesluit milieubeheer kan onder voorwaarden bij maatwerkvoorschrift een hogere waarde worden vastgesteld. De raad verklaart in zijn verweerschrift dat een dergelijk maatwerkvoorschrift zal worden vastgesteld.

Volgens de Afdeling hoeven maatwerkvoorschriften niet al voor de vaststelling van een bestemmingsplan te zijn vastgesteld. Dat volgt uit eerdere rechtspraak. De raad moet er wel op voorhand in redelijkheid van kunnen uitgaan dat de maatwerkvoorschriften stand houden in een beroepsprocedure. In dit concrete geval blijft de etmaalwaarde van het geluidniveau binnen geluidgevoelige ruimten van de woningen ruim beneden de 35 dB(A) ligt. De betrokken appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de akoestische beoordeling onjuist is. Gelet op dit alles heeft de raad er in redelijkheid vanuit kunnen gaan dat er maatwerkvoorschriften kunnen worden vastgesteld die voldoen aan artikel 2.17a Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob