Skip to main content

Referentiesituatie natuur bestemmingsplan

AbRvS 12 juli 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2700. Van vorige week is nog blijven liggen een uitspraak over een bestemmingsplan van Bergeijk waarin door vergroting van het bestaande bouwvlak naar 1,5 ha de staloppervlakte van een veehouderij vergroot wordt, en een nieuwe sleufsilo mogelijk gemaakt.

Had hier een passende beoordeling moeten worden gemaakt op grond van de artikelen 2.8 en 2.7 Wet natuurbescherming? Dat moet als een plan voorziet in ruimtelijke ontwikkelingen die ten opzichte van de referentiesituatie significante gevolgen kunnen hebben. Niet nieuw is dat onder referentiesituatie moet worden verstaan de feitelijke, planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan.

De uitspraak is wellicht toch lezenswaardig vanwege de discussies over de feitelijke situatie voorafgaand aan het plan. De raad had hier ten onrechte (alleen) gekeken naar de onderliggende natuurvergunning. Echter, een omgevingsvergunning milieu had het aantal vleeskuikens al voor het bestemmingsplan naar beneden bijgesteld, tot 101.950 vleeskuikens, en uit de plantoelichting volgt dat de veehouderij op dit moment 68.300 vleeskuikens houdt. Dat zou volgens het ter zitting geuite standpunt van de gemeenteraad niet de feitelijke situatie zijn, maar slechts beschrijven hoe de situatie er idealiter uit zou moeten zien. Al met al blijft het voor de Afdeling onduidelijk wat de feitelijk bestaande, planologisch legale situatie was, voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan. De Afdeling kan nu dus ook niet bepalen of er een passende beoordeling en daarmee gelet op artikel 7.2a Wet milieubeheer een MER verricht c.q. gemaakt had moeten worden. Met een bestuurlijke lus krijgt de raad daarom de gelegenheid alsnog toereikend te motiveren dat op grond van objectieve gegevens is uitgesloten dat de ruimtelijke ontwikkelingen van het bestemmingsplan ten opzichte van de referentiesituatie niet leiden tot significante gevolgen voor stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob