Skip to main content

Rechtspersoon onvoldoende feitelijke werkzaamheden, belanghebbenden

6 november 2020

De uitspraak AbRvS van 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2620 draait om de vraag of een Stichting ontvankelijk is in een procedure tegen een tijdelijke omgevingsvergunning die is verleend voor een evenement aan de Gaasperplas (het Reggae Lake Festival). Duidelijk is dat het opkomen tegen deze vergunning binnen de statutaire doelstelling van de Stichting valt. Het gaat echter mis bij de vraag of de Stichting voldoende feitelijke werkzaamheden verricht. De uitspraak behandelt uitgebreid een groot aantal onderdelen die bij deze beoordeling worden betrokken, kort samengevat:

  • het enkel in rechte opkomen tegen besluiten kan in principe niet worden aangemerkt als feitelijke werkzaamheden.
  • dat geldt ook voor werkzaamheden die daarmee verband houden, zoals het indienen van zienswijzen over ontwerpbesluiten, het vergaren van informatie ten behoeve van bestuursrechtelijke procedures en het via de website informeren van derden over aanhangige of afgeronde procedures.
  • bij de feitelijke werkzaamheden moet worden gekeken naar de periode voorafgaand aan het indienen van het bezwaarschrift (zie bv AbRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3431 en 27 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4292).
  • vervolgens komt de Afdeling tot de conclusie dat de stichting in de periode voorafgaand aan het indienen van het bezwaarschrift onvoldoende relevante feitelijke werkzaamheden heeft verricht.
  • niet alleen het aantal maar ook de verhouding tot het voeren van juridische procedures is daarbij relevant. De Afdeling overweegt: “Activiteiten zoals het onderhouden van een weblog en een website en de omstandigheid dat de stichting in november 2016 heeft ingesproken over het evenementenbeleid heeft de Afdeling onvoldoende geacht in verhouding tot de activiteiten die worden verricht voor het in rechte opkomen tegen besluiten.”

Het gaat er volgens de Afdeling vooral om dat er, naast het voeren van eventuele bestuursrechtelijke procedures, voldoende relevante feitelijke werkzaamheden ter verwezenlijking van de statutaire doeleinden worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike