Skip to main content

Positief recht, (persoons)overgangsrecht, uitsterfregeling

Het wegbestemmen, en daarmee onder het overgangsrecht brengen, van legale bebouwing en/of gebruik kan slechts in spaarzame gevallen de goedkeuring van de Afdeling krijgen. Er zijn echter meer smaken dan positief bestemmen of onder overgangsrecht brengen. Uiteraard het persoonsgebonden overgangsrecht (veelvuldig toegepast bij permanent bewoonde recreatiewoningen) en de uitsterfregeling. Laatstgenoemde regeling geeft een zaaksgebonden bescherming en biedt in zoverre meer zekerheid voor bewoner/gebruiker dan een persoonsgebonden overgangsrecht. Hoe een dergelijke uitsterfregeling in de planregels vorm kan krijgen illustreert de Afdeling in een uitspraak van 18 februari 2015, nr. 201311789/1/R1. De Afdeling overweegt dat een uitsterfregeling in het onderhavige geval bijvoorbeeld kan inhouden dat de woning als bedrijfswoning wordt bestemd met de daarbij behorende bouwregels, maar dat in afwijking van het gebruiksverbod zoals vervat in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het perceel mag worden gebruikt als burgerwoning zolang dat gebruik wordt voortgezet. Dit betekent dat op het moment dat het gebruik van het perceel als burgerwoning eindigt, dit gebruik daarna niet langer is toegestaan. Een dergelijke uitsterfregeling is niet persoonsgebonden en biedt meer rechtszekerheid.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.