Skip to main content

Plattelandswoning: niet goed doordacht

 

In 2012 werd de plattelandswoning in onze wetgeving ingevoerd. De bedoeling van de wetgever is kort gezegd dat een voormalige bedrijfswoning die in planologische zin is bestemd tot plattelandswoning, niet langer wordt beschermd tegen de milieuemissie van het agrarische bedrijf. Dit klinkt mooi, en eenvoudig, maar de laatste tijd zien we steeds vaker uitspraken waaruit blijkt dat de praktijk toch complexer is. Zo ook de uitspraak van 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:38. Hoewel de inhoud van deze uitspraak inmiddels niet meer geheel nieuw is, is het voor de praktijk toch goed om bij deze uitspraak stil te staan.

De uitspraak ziet op een bestemmingsplan van de gemeente Ommen dat voorziet in een plattelandswoning. Deze woning is eigenaar van een derde die geen binding heeft met het naastgelegen agrarische bedrijf. De eigenaar van dit bedrijf komt tegen deze bestemming op, en voert aan dat de gekozen bestemming gevolgen heeft voor de ontwikkelingsmogelijkheden van zijn inrichting.

Voor wat betreft het milieu-aspect luchtkwaliteit verwijst de Afdeling naar haar uitspraak d.d. 4 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:236). In die uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat een plattelandswoning wél wordt beschermd tegen luchtkwaliteit, dat wil zeggen dat de gevolgen die een agrarisch bedrijf voor de luchtkwaliteit heeft wel degelijk moeten worden betrokken bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Dit betekent dat de bestemming plattelandswoning wel degelijk gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. De raad had dan ook moeten onderzoeken of ter plaatse van de plattelandswoning aan de luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan.

Voor wat betreft de milieu-aspecten geur en geluid merkt de Afdeling op dat een plattelandswoning daartegen niet wordt beschermd, zodat het bedrijf niet in de bedrijfsvoering wordt belemmerd. Maar dit betekent nog niet zonder meer, aldus de Afdeling, dat ter plaatse van de woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dat dient dan ook nog wel degelijk door de raad te worden onderzocht, hetgeen in dit geval niet is gebeurd.

De raad dient derhalve meer onderzoek te doen. De Afdeling vernietigt het bestemmingsplan voor zover dat betrekking heeft op de plattelandswoning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique