Skip to main content

Planschade: voorzienbaarheid vanwege onbenutte flexibiliteitsbepalingen

In vijf tussenuitspraken over planschadebesluiten van de gemeente Wormerland concludeert de AbRvS dat de rechtbank en het gemeentebestuur een onjuist oordeel hebben gegeven over de voorzienbaarheid van de planschadeoorzaak.

De Afdeling overweegt, anders dan de rechtbank, dat bij de vraag of een planologische wijziging voorzienbaar is, betekenis kan toekomen aan (nog) niet gebruikte binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden. Dit is het geval als de nieuwe bouw- of gebruiksmogelijkheden min of meer op één lijn zijn te stellen met de bouw- en gebruiksmogelijkheden die op grond van de (oude) binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid hadden kunnen worden gerealiseerd.

In casu gaat het om twee binnenplanse vrijstellingsmogelijkheden, die in het oude planologische regime waren opgenomen:

  1. een vrijstellingsmogelijkheid op grond waarvan het gemeentebestuur vrijstelling kon verlenen van de bouwhoogte voor gebouwen van 9 m tot ten hoogste 12 m;
  2. een vrijstellingsmogelijkheid op grond waarvan met ten hoogste 10% kon worden afgeweken van de voorgeschreven maten en bouwnormen. Van deze bevoegdheid kon gebruik gemaakt worden indien bij definitieve uitmeting en verkaveling blijkt, dat deze nadere bepaling of aanpassing in het belang van een juiste verwerkelijking van het plan redelijk gewenst of noodzakelijk is en de belangen van derden niet worden geschaad.

De Afdeling oordeelde dat voorzienbaarheid kon worden aangenomen ten aanzien van de eerste vrijstellingsmogelijkheid. Ten aanzien van de tweede vrijstellingsmogelijkheid lag dit anders. Gezien de sterk beperkende voorwaarden voor toepassing van de tweede vrijstellingsmogelijkheid, was een aanpassing van 10% van de voorgeschreven maten of bouwnormen voor een redelijk denkend en handelend koper niet zonder meer voorzienbaar, aldus de Afdeling. AbRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3134 tot en met 3139.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke