Skip to main content

Planschade: voorzienbaarheid schadeoorzaak

3 januari 2018

De meeste zaken waarin gediscussieerd wordt over  voorzienbaarheid gaan over de vraag of er al dan niet een concreet beleidsvoornemen is dat openbaar gemaakt wordt. In de onderhavige uitspraak gaat het om de vraag of de schadeoorzaak voorzienbaar was vanwege mededelingen die de verkoper heeft gedaan bij de verkoop van de onroerende zaak. Wat speelde er? Een eigenaar van een perceel met woning in de gemeente Tilburg verkoopt een deel van het perceel inclusief de daarop aanwezige woning in 2004. Het resterende deel van het perceel blijft in eigendom bij de eigenaar/verkoper. In 2013 treedt een bestemmingsplan in werking waardoor op het resterende deel een woning mag worden gebouwd.

De koper dient een verzoek om een tegemoetkoming in, omdat hij nabij zijn woning wordt geconfronteerd met de nieuwe woning. Bij rechtbank oordeelt, na een getuigenverhoor waarbij de verkoper en diens zonen zijn verhoord, dat de koper redelijkerwijs kon en moest weten dat het resterende deel van het perceel in de toekomst bebouwd zou worden.

De schadeoorzaak was geheel voorzienbaar, aldus de rechtbank. De Afdeling oordeelt anders. Aan de verklaringen van de verkoper en diens zonen kan geen doorslaggevende betekenis worden toegekend, omdat de verklaringen zijn afgelegd door een partij (vanwege de planschadeverhaalsovereenkomst) en zijn familieleden. Ook de schriftelijke verklaring van de notarisklerk, die betrokken was bij de verkoop in 2004, bood geen uitsluitsel. De Afdeling concludeert dat geen sprake is van voorzienbaarheid (AbRvS 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3517).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke