Skip to main content

Planschade: volgorde voorzienbaarheid en NMR?

In de uitspraak van de AbRvS van 8 juli 2015, nr. 201410027/1/A2, staat de vraag centraal of er een vaste volgorde is bij de beoordeling van de criteria ‘voorzienbaarheid van de schadeoorzaak’ en ‘normaal maatschappelijk risico’ (NMR).

De rechtbank had in de bestreden uitspraak geoordeeld dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen eerst de vraag diende te beantwoorden of de schade valt binnen het NMR. Pas daarna komt de vraag aan de orde of er sprake is van voorzienbaarheid van de schadeoorzaak.

De Afdeling volgt de rechtbank hierin niet. Volgens de Afdeling staat de systematiek van de Wro er niet aan in de weg dat bij het bepalen van de schade en de vraag of de schade tot het NMR behoort, niet hoeft te worden toegekomen als een planologische ontwikkeling geheel voorzienbaar is. Anders dan de rechtbank bestaat er volgens de AbRvS geen ‘vaste beoordelingsvolgorde’, in die zin dat altijd eerst onderzocht dient of het planologisch nadeel valt binnen het NMR, voordat de beoordeeld wordt of de schadeoorzaak voorzienbaar is.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke