Skip to main content

Planschade: tegemoetkoming in natura

Alleen al vanwege de procedurele gang van zaken is de tussenuitspraak van de AbRvS van 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2930, vermeldenswaardig.

Het college van B&W van de gemeente Bergen wijst een verzoek om tegemoetkoming in de planschade af. Dit besluit wordt in bezwaar gehandhaafd en het beroep van appellanten wordt ongegrond verklaard. Na de uitspraak van de rechtbank besluit het college van B&W – om voor ons onbekende redenen – de eerdere afwijzing alsnog in te trekken. In een nieuw besluit bepaalt het college dat het verzoek om een tegemoetkoming alsnog wordt ingewilligd. Het college biedt appellanten de mogelijkheid om alsnog de onder het oude bestemmingsplan bestaande – en in het nieuwe bestemmingsplan vervallen – planologische mogelijkheden te realiseren. Als het – buiten de macht van appellanten om – niet mogelijk blijkt om deze oude planologische mogelijkheden te realiseren dan zal het college aan appellanten alsnog een tegemoetkoming voldoen van circa € 22.000,-. De AbRvS keurt deze creatieve oplossing van het college goed.

Met het deskundigenadvies van het college loopt het minder niet goed af. Uit de uitspraak is af te leiden dat als de deskundige van het college niet reageert op de kritiekpunten van de partijdeskundige, dit concrete aanknopingspunten kan bieden voor twijfel aan de juistheid van het deskundigenadvies. In het onderhavige geval had de partijdeskundige opgemerkt, dat diverse oppervlaktematen in het advies van deskundige van het college onjuist waren. Ook was de deskundige van het college niet ingegaan op de situeringswaarde van het perceel. De deskundige van het college kon geen verklaring geven voor de verschillen. Bij het ontbreken van een verklaring is er volgens de AbRvS een concreet aanknopingspunt voor twijfel aan de juistheid van het advies. Er volgt een tussenuitspraak, waarin het college wordt opgedragen om de gebreken te herstellen en in verband daarmee opnieuw een deskundigenadvies in te winnen.

Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke