Planschade door de komst van een hoogspanningsleiding

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied hoogspanningsleiding 380/220 kV’ maakt de aanleg mogelijk van de hoogspanningsleiding Eemshaven-Meeden-Zwolle, bestaande uit hoogspanningsmasten en kabels. De woning van de verzoeker om een planschadevergoeding bevindt zich op een afstand van circa 90 meter vanaf de gronden, waaraan de nieuwe bestemming is toegekend. Aan de aanvraag is ten grondslag gelegd dat door de planologische verandering de woon- en leefsituatie van verzoeker en zijn familie nadelig wordt beïnvloed, dat vrees bestaat voor schadelijke gevolgen voor hun gezondheid en dat het onroerend goed in waarde is gedaald.

Het college van B&W van de gemeente Slochteren heeft, in navolging van zijn planschadeadviseur, overwogen dat geen wetenschappelijke onderzoeken bekend zijn waaruit zou kunnen blijken dat hoogspanningsmasten schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Voor dit gestelde schadeaspect wordt geen vergoeding verstrekt.

Verzoeker houdt in hoger beroep bij de AbRvS vast aan zijn standpunt dat er vrees bestaat voor gezondheidsschade. Dit standpunt heeft verzoeker nader onderbouwd door een rapport van een deskundige. Daarnaast heeft verzoeker in dit kader gewezen op het kabinetsbeleid om geen woningen meer te bouwen binnen een straal van 300 meter rond een hoogspanningsleiding.

 

 

De Afdeling gaat niet mee in het betoog van verzoeker. Volgens de Afdeling is bewezen dat de hoog­spanningsleiding schadelijk is voor de gezondheid. Het door verzoeker overgelegde rapport geeft geen grond voor een ander oordeel, reeds omdat in dit rapport is geconcludeerd dat de magnetische velddichtheid ter hoogte van de woning van verzoeker ruim onder de relevante veldwaarden ligt. Het kabinetsbeleid wordt uit voorzorg gevoerd en niet omdat de inzichten over de schadelijkheid van hoogspanningsmasten zijn gewijzigd. Een enkele negatieve gevoelswaarde bij een bestemming kan volgens vaste rechtspraak bij de beoordeling van een planschadeverzoek niet in aanmerking worden genomen. Verzoeker komt dus niet in aanmerking voor een vergoeding voor dit schadeaspect. Zie voor de volledige tekst van de uitspraak: AbRvS 16 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3890.


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.