Planschade anderszins verzekerd?

24 september 2021

De onderhavige planschadeuitspraak van de Afdeling is, vanwege het uitgebreide feitencomplex, lastig samen te vatten. Desalniettemin is de uitspraak wel relevant om te signaleren, met name voor diegenen die te maken hebben met de compensatie van planschade in natura.

De gemeenteraad van Zuidplas heeft de aanduiding Glastuinbouw ‘wegbestemd’ in een nieuw bestemmingsplan. De eigenaar van het glastuinbouwbedrijf dient een verzoek om planschade in. In het primaire besluit beslist het college om binnen 9 maanden een herstelplan vast te stellen, waarmee de schade in natura wordt gecompenseerd. Als het herstelplan niet tijdig wordt vastgesteld dan zal aan de eigenaar een tegemoetkoming van € 250.000 worden voldaan. De eigenaar kan zich niet verenigen met het besluit en dient daartegen een bezwaarschrift in. Partijen gaan vervolgens in minnelijk overleg, dat uiteindelijk niet tot een oplossing leidt.

We maken een reuzenstap naar de hoger beroepsprocedure bij de Afdeling. De Afdeling stelt vast dat in het primaire besluit zonder voorbehoud is bepaald dat de tegemoetkoming moet worden betaald als het herstelplan niet tijdig wordt vastgesteld. Vaststaat dat binnen de termijn geen herstelplan is vastgesteld, zodat de rechtszekerheid gebiedt dat de tegemoetkoming aan de eigenaar moet worden betaald. Tegelijkertijd kan de eigenaar zich echter niet verenigen met dit bedrag, maar is ook – na de termijn – een herstelplan vastgesteld. De Afdeling overweegt dat – mocht de schade alsnog hoger blijken dan € 250.000 – het college deze schade ook in natura kan compenseren. De Afdeling geeft een opdracht aan het college om een deskundige te raadplegen die een vergelijking moet maken tussen het oude planologische regime en het herstelplan. Als de eigenaar ‘slechter af is onder het herstelplan’ dan moet de deskundige vervolgens de schade taxeren. Als de schade groter is dan € 250.000 dan moet het college beoordelen in hoeverre dit verschil voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Wordt vervolgd dus! AbRvS van 22 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2116 (planschade Zuidplas).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.