Skip to main content

Planschade: anderszins verzekerd, peildatum rente

In de uitspraak van de AbRvS van 19 november 2014, nr. 201403039/1/A2, staat een planschadebesluit centraal op grond van het oude artikel 49 WRO. De overwegingen in die zaak zijn ook voor de huidige praktijk relevant. Wat was er aan de hand?

De gemeente Borne had een bestemmingsplan vastgesteld, op grond waarvan een woonbestemming werd wegbestemd en aan de omliggende gronden een bedrijfsbestemming werd toegekend. De eigenaar van de wegbestemde woning claimt planschade. Om de scherpste kantjes van de nadelige planologische bestemming af te halen, wordt een herziening van het bestemmingsplan in procedure gebracht. Deze herziening zou leiden tot een gedeeltelijke compensatie in natura. In het planschadebesluit was door het college van burgemeester en wethouders bepaald, dat als de herziening van het bestemmingsplan door de AbRvS zou worden vernietigd op een grond die niet reparabel was, het college alsnog het resterende deel van de planschade zou vergoeden. De AbRvS gaat niet akkoord met deze voorwaardelijke planschadetoekenning. Volgens de AbRvS brengt de zinsnede ‘op een grond die niet reparabel is’ met zich dat het college van burgemeester en wethouders steeds opnieuw een planologische voorziening kan treffen, waartegen de verzoeker zal moeten opkomen om de deugdelijkheid daarvan te laten vaststellen. Dit acht de AbRvS in strijd met de rechtszekerheid. Een dergelijke voorwaarde, die afhankelijk is van een onzekere toekomstige gebeurtenis is dan ook niet toegestaan.

Daarnaast wordt in hoger beroep gestreden over de periode waarover wettelijke rente verschuldigd is. Het (wettelijke) uitgangspunt is dat de wettelijke rente verschuldigd is vanaf het moment, waarop het verzoek om planschade is ingediend. In de onderhavige zaak was ten tijde van de indiening van het verzoek het schadeveroorzakende bestemmingsplan nog niet onherroepelijk. De AbRvS oordeelt dat in zo’n geval – als het verzoek wordt ingediend voordat het plan onherroepelijk is – de  wettelijke rente over de toegekende planschade pas is verschuldigd vanaf het moment dat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke