Skip to main content

PAS, vergunning herhaling van project en bestemmingsplan: de Afdeling helpt

3 april 2020

De gemeenteraad van de gemeente Westerwolde heeft het bestemmingsplan Buitengebied Tweekarspelenweg 3 Blijham vastgesteld. Tegen dit besluit komt een natuurvereniging op. Kortgezegd voorziet het plan in een uitbreiding van een veehouderij met extra vee en het daartoe uitbreiden van een ligboxenstal. De natuurvereniging vreest voor extra stikstofdepositie en stelt zich op het standpunt dat geen deugdelijke passende beoordeling is gemaakt. De gemeenteraad wijst er echter op dat een natuurvergunning is verleend voor de wijziging van het stalsysteem en de uitbreiding van de veestapel. Daarbij was de uitkomst dat geen sprake is van significante effecten.

De Afdeling oordeelt in de uitspraak van 1 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:947) dat er uitzondering is op het maken van een passende beoordeling indien sprake is van een één-op-één-inpassing van het project voor zover de passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens en inzichten kan opleveren omtrent significante gevolgen van het plan (artikel 2.8, lid 2, Wnb). Natuurvergunningen die met gebruikmaking van het PAS zijn verleend kunnen echter geen grondslag bieden voor toepassing van artikel 2.8, lid 2, Wnb: de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het PAS voldoet, als bekend, niet en dus kan een nieuwe passende beoordeling nieuwe gegevens en inzichten opleveren omtrent significante gevolgen van het plan.

Er dient dus alsnog passende beoordeling te worden gemaakt aldus de Afdeling waarbij – de Afdeling geeft wat extra huiswerk aan de gemeenteraad – ook rekening dient te worden gehouden met het beweiden van vee en de gevolgen van het bemesten dient te worden onderzocht.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco