Skip to main content

Parkeren, dynamische verwijzing niet correct

In het bestemmingsplan Martinushof van de gemeenteraad van Venlo is een dynamische verwijzing naar de CROW normen opgenomen. De verwijzing is gekoppeld aan nieuw- of verbouw of wijziging van het gebruik van gronden.

Op grond van artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a, van het Bro is een dynamische verwijzing naar beleidsregels toegestaan. Maar, die bepaling biedt geen grondslag voor de verwijzing die hier aan de orde is. In de planregel wordt niet verwezen naar beleidsregels die zijn vastgesteld door een bestuursorgaan.

De verwijzing naar de parkeernormen in de CROW-publicatie is bovendien niet beperkt tot gevallen waarin een bevoegdheid, zoals het verlenen van een omgevingsvergunning, wordt uitgeoefend. De planregels zijn daarom in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en artikel 3.1.2 lid 2 onder a Bro. Zie AbRvS 27 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3614.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike en Rob