Skip to main content

Parkeren, dynamische verwijzing niet correct

Het college van ’s-Hertogenbosch heeft het wijzigingsplan “[locatie 1] Rosmalen” vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt ter plaatse van de [locatie 1] de vestiging mogelijk van een verhuurbedrijf van mobiele staloplossingen voor de paardensector.

Appellant heeft op het perceel [locatie 3] een agrarisch bedrijf en vreest voor een beperking van de bedrijfsvoering. Volgens appellant is planvoorschrift 3.5 rechtsonzeker.

Ingevolge artikel 3.5, onder c, van de planregels is het verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken of in gebruik te geven of te laten wanneer vast staat dat onvoldoende parkeergelegenheid voor auto’s wordt gerealiseerd. Bij wijziging van de bedrijfsvoering dient te worden voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in de Parkeernormering 2016.
Artikel 3.5, onder d, bepaalt dat als de beleidsregels wijzigen, met die wijziging rekening wordt gehouden.

De Afdeling ziet aanleiding voor het oordeel dat artikel 3.5, onder c en d, van de planregels in strijd met artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a, van het Bro is vastgesteld voor zover het regelt dat ook bij het veranderen van gebruik in voldoende parkeeraccommodatie dient te worden voorzien overeenkomstig de parkeernormen welke zijn of nog kunnen worden vastgesteld door de raad en die momenteel zijn vervat in de als beleidsregel aan te merken Parkeernota. Anders dan bij het oprichten van gebouwen, voor welke activiteit in beginsel een omgevingsvergunning dient te worden verleend, is het veranderen van het gebruik niet afhankelijk van de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.1.2, tweede lid, aanhef en onder a, van het Bro. Het college had de uitleg van het begrip “onvoldoende parkeergelegenheid” in artikellid 3.5, onder c, van de planregels dan ook niet afhankelijk mogen stellen van de bedoelde beleidsregel voor zover het gaat om het veranderen van het gebruik. Zie AbRvS 11 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3769.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob