Skip to main content

Overzichtsuitspraak relativiteit

13 november 2020

Zo af en toe publiceert de Afdeling een overzicht van de staande jurisprudentie over 1 specifieke rechtsfiguur. In de uitspraak van de Afdeling van 11 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2706 valt die eer te beurt aan de rechtsfiguur: de relativiteit (opgenomen in art. 8:69a Awb). Op grond van de relativiteit kan een belanghebbende een besluit slechts met succes in rechte aanvechten als het concrete voorschrift dat zou zijn geschonden, mede strekt tot bescherming van zijn of haar belangen. Het is een uitspraak die zich moeilijk laat samenvatten, daarom wordt volstaan met deze korte signalering.

In de uitspraak is een overzicht opgenomen van de hoofdlijnen van de huidige rechtspraak over de verschillende wettelijke normen die per wet zijn gerubriceerd. Als voorbeeld: wie mag zich beroepen op schending van de soorten- en gebiedsbescherming uit de Wnb, waaronder de uitspraken van dit voorjaar waarin op het punt van verwevenheid de rechtspraak is aangescherpt. Maar ook de achtergronden: de bedoeling van de wetgever met de introductie van deze rechtsfiguur en de vraag of de toepassing van dit artikel verenigbaar is met het internationale recht. Een uitspraak dus die uitgeprint als handboek in de boekenkast kan worden geplaatst. Tot slot: niet alleen is interessant om te zien welke onderwerpen in de overzichtsuitspraak zijn opgenomen, maar ook welke ontbreken.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike