Skip to main content

Overtreding Bouwbesluit 2012 bij overlast door vergunningvrij bouwwerk?

Is bij overlast tengevolge van gebruik door de buren van een recent gerealiseerde, vergunningvrije aanbouw, een beroep op (overtreding van) het Bouwbesluit 2012 mogelijk? Die vraag speelt in AbRvS 29 november 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3249).

In dit geval ondervond verzoeker om handhaving overlast in de vorm van geluid en trillingen door het gebruik van de aanbouw door zijn buurman. Verzoeker beroept zich op overtreding van de eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan nieuwbouw voor geluids- en trillingisolatie (artikel 1.12 Bouwbesluit 2012). Volgens het college en de rechtbank was geen sprake van nieuwbouw, maar van de vergroting van een bestaand bouwwerk. Voor bestaande bouw kent het Bouwbesluit 2012 geen geluidseisen, zodat een overtreding zich volgens het college en de rechtbank zich niet voordeed.

De Afdeling volgt het college en de rechtbank in zoverre dat sprake is van het vergroten van een bestaand bouwwerk, zodat daarop niet de eisen voor nieuwbouw van toepassing zijn. Volgens de Afdeling kan er echter niet zonder meer van worden uitgegaan dat zich geen overtreding van het Bouwbesluit 2012 voordoet, omdat deze geen eisen voor bestaande bouw zou bevatten. Voor het vergroten van een bestaand bouwwerk moet immers worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau (artikelen 1.1, eerste lid, jo. 3.18 Bouwbesluit 2012). Daarbij gaat het om de technische voorschriften en de vergunning die op de oorspronkelijke oprichting van het bouwwerk en eventueel latere verbouwing(en) daarvan van toepassing waren. Nu dit niet bij de besluitvorming was betrokken, kon er volgens de Afdeling niet van worden uitgegaan dat zich geen overtreding van het Bouwbesluit 2012 voordeed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique