Skip to main content

Overgang van een omgevingsvergunning

De uitspraak van 25 januari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:280) is het signaleren waard, omdat de ABRvS daarin eerdere rechtspraak over de overgang van een omgevingsvergunning nog eens bevestigd. Deze rechtspraak houdt in dat een omgevingsvergunning van rechtswege overgaat op degene die de vergunde activiteit uitvoert. Dit volgt uit de eerste volzin van artikel 2.25, lid 1, van de Wabo, die luidt: ‘De omgevingsvergunning geldt voor een ieder die het project uitvoert waarop zij betrekking heeft.’ Dit artikel bepaalt ook dat de vergunninghouder melding moet maken van de overgang van de vergunning, maar deze melding is dus niet-constitutief, d.w.z. ook als de betrokkene verzuimt om een melding te doen, gaat de vergunning toch over. En omdat de overgang van rechtswege plaatsvindt, is de reactie van het bestuur ook geen appellabel besluit.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan