Skip to main content

Ook onderzoek doen naar effecten dieren buiten de stal

Het gaat in de uitspraak van 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3197 om een correctieve herziening van een bestemmingsplan Buitengebied. In de vorige ronde was onvoldoende inzichtelijk gemaakt of het plan in overeenstemming was met art. 19 j Nbw 98 (zie AbRvS 14 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:697).

Appellanten brengen naar voren dat de toename van het aantal dieren dat het plan mogelijk maakt zal leiden tot meer mest en vervoer van mest, tot meer aan- en afvoer van vee en veevoer en bij bepaalde vormen van bedrijven ook tot meer beweiding. Kortom, wederom tot strijd met art. 19 j Nbw 98.

De raad stelt zich op het standpunt dat een toename van het aantal dieren alleen mogelijk is indien emissiebeperkende maatregelen worden getroffen en de stallen worden uitgebreid.

De Afdeling overweegt dat niet in geschil is dat door het gebruik van andere stalsystemen de ammoniakemissie vanuit de stallen kan afnemen en het plan de mogelijkheid biedt andere stallen te bouwen waardoor het houden van meer dieren mogelijk wordt. De raad heeft geen onderzoek gedaan naar de effecten van meer dieren buiten de stal. Gelet daarop acht de Afdeling niet uitgesloten dat het plan zal leiden tot een toename van de stikstofdepositie ten gevolge van het houden van dieren buiten de stallen. Het plan is in zoverre vastgesteld in strijd met artikel 19j van de Nbw 1998.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan