Skip to main content

Ontwikkeling met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten door Wnb?

AbRvS 15 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1017. Een eigenaar van een woning in de gemeente Woensdrecht stelt planschade te lijden door het bestemmingsplan Woningbouw, vastgesteld op 17 augustus 2018. Dit bestemmingsplan maakt de oprichting van 5 (burger)woningen mogelijk op het naastgelegen perceel. Dit naastgelegen perceel had voorheen een agrarische bestemming en aldaar was een melkveehouderij met bedrijfswoning gevestigd. Op het gehele perceel was een bouwvlak aanwezig. Het schadeverzoek wordt afgewezen omdat de planologische voordelen van het nieuwe bestemmingsplan groot genoeg zijn om het planologisch nadeel te compenseren.

Appellant betoogt bij de Afdeling onder meer dat nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing onder het oude planologische regime met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was uitgesloten. Als reden daarvoor wijst appellant op de PAS-uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2019. Volgens appellant heeft deze uitspraak tot gevolg dat geen Wnb-vergunning meer kon worden verleend voor een mogelijke bedrijfsuitbreiding.

De Afdeling gaat hierin niet mee. Op 17 augustus 2018 – het moment van vaststelling van het bestemmingsplan – was het niet zeker dat een planologisch toegestane uitbreiding niet kon worden gerealiseerd. Op voorhand kan niet worden uitgesloten dat door gebruik van het salderen of op grond van de ADC-toets een Wnb-vergunning kon worden verleend. Kortom, de mogelijke uitbreiding van de agrarische bedrijfsactiviteiten onder het oude planologische regime was niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten. De agrarische uitbreidingsmogelijkheden mochten dus worden betrokken bij de invulling van het oude planologisch regime.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke