Skip to main content

Ontbreken verklaring geen bedenkingen: rechtsgevolgen blijven in stand

Onder de Wnb kan een aanvrager nog steeds kiezen of een ontheffing ingevolge de Wnb wel of niet aanhaakt bij een Wabo-vergunning. Deze keuzemogelijkheid is enigszins ingewikkeld geregeld via art. 2.2aa, aanhef en onder b Bor jo art. 6.10a Bor. Aanhaken is alleen aan de orde voor zover voor een project niet al een vergunning/ontheffing is aangevraagd of verleend krachtens de Wnb.

In de uitspraak van de AbRvS van 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:12 komt de vraag aan de orde of ten tijde van de verlening van de omgevingsvergunning voor kappen een toereikende aanvraag ingevolge de verboden in art. 3.5 Wnb voorlag. De Afdeling oordeelt van niet: op dat moment was nog geen definitieve aanvraag voorhanden. Omdat ten tijde van de besluitvorming een verklaring van geen bedenkingen ontbrak is sprake van strijd met art. 2.2aa, aanhef en onder b Bor jo art. 6.10a, eerste lid Bor.

Opvallend is dat de Afdeling de rechtsgevolgen van de omgevingsvergunning in stand houdt omdat de concept-aanvraag ontheffing Wnb alsnog in behandeling is genomen en er inmiddels een ontwerp-besluit voorhanden is. Inhoudelijke bezwaren kunnen in die procedure verder naar voren gebracht worden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan