Skip to main content

Ons Zeeuw’n, ons bluuv’n procedeer’n: belanghebbendetoets via de relativiteitseis

AbRvS 26 oktober 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3087. De raad van de gemeente Noord-Beveland heeft het bestemmingsplan “Wissenkerke, [locatie 1]” vastgesteld. Dat is bestemmingsplan “Wissenkerke, Dorpsdijk 12”, dat met anderhalve klik te vinden is op ruimtelijkeplannen.nl, dus waarom anonimiseren (vgl. https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/paginas/anonimiseringsrichtlijnen.aspx)? Het plan voorziet in de uitbreiding van een kleinschalig recreatiepark met 11 recreatiewoningen en een gebouw voor daarbij behorende centrale voorzieningen.

Appellante woont op meer dan 500 meter afstand van het plangebied. Zij komt op tegen het plan omdat het plan zou leiden tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden. De raad heeft betoogd dat appellante geen belanghebbende is als bedoeld in artikel 1:2, lid 1, Awb.

De Afdeling stelt vast dat de mogelijkheid is geboden om tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen in te dienen en dat niet in geschil is dat appellante een zienswijze heeft ingediend. Hieruit volgt dat zij reeds daarom in haar beroep kan worden ontvangen (gelet op “Stichting Varkens in Nood”). De vraag of appellante belanghebbende is in de zin van artikel 1:2, lid 1, Awb laat de Afdeling daarom in het midden. Wel wordt appellante het relativiteitsvereiste tegengeworpen. De Afdeling stelt vast dat de afstand tot het plangebied te groot is om ter plaatse van de woning van appellante feitelijke gevolgen van het plan te kunnen ondervinden. De met het plan mogelijk gemaakte bouw- en gebruiksmogelijkheden kunnen de woon- en leefomgeving van appellant niet aantasten. Gelet hierop strekt de norm van een goede ruimtelijke ordening (artikel 3.1 Wro) niet tot bescherming van de belangen van appellante.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Rob