Skip to main content

Omvang normaal maatschappelijk risico en samenhang planologische maatregelen

7 mei 2021

De onderhavige uitspraak gaat over planschade door het planologisch mogelijk maken van een terras op het binnenterrein van het Conservatoriumhotel te Amsterdam. Het college had de verzoeken van twee verzoekers afgewezen, omdat de schade geheel binnen het normaal maatschappelijk risico (NMR) zou vallen. Daarbij was het NMR vastgesteld op 5% van de waarde van de onroerende zaken van verzoekers onder het oude planologische regime.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de schade niet geheel binnen het NMR valt. Volgens de rechtbank lag het niet in de lijn der verwachting dat op het binnenterrein een terras zou worden aangelegd. Onder het oude planologische regime was de aanleg van het terras namelijk niet mogelijk, aldus de rechtbank. De AbRvS concludeert dat de rechtbank een onjuiste toets heeft aangelegd. Dat een terras onder het oude planologische regime niet mocht worden gerealiseerd, brengt niet zonder meer mee dat het planologisch mogelijk maken van het terras niet in lijn der verwachtingen lag. Ten onrechte is de rechtbank voorbij gegaan aan de andere omstandigheden, die van belang zijn bij de beoordeling van het NMR. Het college heeft bij zijn besluitvorming wel alle relevante omstandigheden betrokken. Het college had dan ook terecht een NMR van 5% in aanmerking genomen. De uitspraak van de rechtbank wordt op dit punt vernietigd.

Verder concludeert de AbRvS dat er samenhang bestaat tussen het planologisch mogelijk maken van het hotel en het planologisch mogelijk maken van het terras. Dit betekent dat de schade veroorzaakt door beide planologische maatregelen samengenomen moet worden en dat hierop één keer het NMR toegepast moet worden. Slotsom: de verzoekers ontvangen geen tegemoetkoming in de schade. AbRvS 4 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:945

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke