Skip to main content

Omgevingsverordening; nieuwvestiging; geen uitzondering voor bestaand gebruik

19 februari 2021

AbRvS 17 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:333. De raad van Echt-Susteren stelt het bestemmingsplan “Abdij Lilbosch/LIVAR – Experience Centre” vast. De Abdij wil volgens de plantoelichting haar veehouderijactiviteiten rondom het Limburgse kloostervarken (Livar-varken) op een passende wijze laten bestemmen, deze activiteiten uitbreiden en hieraan een totaalconcept rondom het Livar-varken verbinden. Hiertoe zal een zogeheten “Livar Experience Centre” (LEC) worden gerealiseerd. Daar worden de varkenshouderijactiviteiten gecombineerd met een bezoekerscentrum, vleesatelier en een slachterij.

Een appellant stelt dat de daartoe opgenomen functieaanduiding “intensieve veehouderij” in strijd is met artikel 2.11.2, eerste lid, Omgevingsverordening Limburg 2014: “Een ruimtelijk plan voorziet niet in de nieuwvestiging van intensieve veehouderij buiten een op de kaarten behorende bij deze verordening als ontwikkelingsgebied intensieve veehouderij aangewezen gebied.” Nieuwvestiging van intensieve veehouderij is in de Omgevingsverordening gedefinieerd als: “vestiging van een intensieve veehouderij op een nieuw agrarisch bouwvlak of op een bestaand agrarisch bouwvlak waar nog geen intensieve veehouderij is gevestigd.”

De raad stelt o.a. dat het gebruik van de gronden voor een intensieve veehouderij onder het overgangsrecht van het voorheen geldende bestemmingplan viel en dat daarom geen sprake is van nieuwvestiging. De Afdeling overweegt dat, daargelaten of dit gebruik in het verleden ongewijzigd is voortgezet en overeenkomt met het in het plan toegelaten gebruik, deze enkele omstandigheid niet betekent dat het nu voorliggende plan geen nieuwvestiging mogelijk maakt als bedoeld in de Omgevingsverordening. In de Omgevingsverordening is het begrip “nieuwvestiging” gedefinieerd en ontbreekt een uitzondering voor het bestaand gebruik.

Betekent dit nu dat een omgevingsverordening onder overgangsrecht vallende functies kan doen beëindigen? Gelet op de overige, hier niet samengevatte omstandigheden van het geval wordt ons dat niet helemaal duidelijk, maar misschien zien wij iets over het hoofd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob