Skip to main content

Omgevingsvergunningsplichtige antennemast?

 

De uitspraak van de AbRvS d.d. 7 januari 2015, nr. 201403961/1/A1, gaat over de omgevingsvergunningplicht rondom een antennemast. Tegen de plaatsing van antennes aan deze mast zijn verschillende verzoeken om handhaving ingediend. Deze mondden uit in een besluit tot handhaving, vanwege het zonder omgevingsvergunning toevoegen van antennes aan de antennemast. De rechtbank verklaart het door de radiozendamateur hiertegen ingestelde beroep ongegrond, zodat de zaak bij de Afdeling terechtkomt.

Volgens appellant is de rechtbank er ten onrechte van uitgegaan dat het college bevoegd was tot handhaving. Volgens hem is geen omgevingsvergunning vereist voor de antennemast. Hij verwijst daarvoor onder meer naar artikel 2, lid 17, Bijlage II Bor (en het gelijkluidende artikel 3, lid 1 onder f Bblb) waarin is bepaald dat voor een antenne-installatie geen omgevingsvergunning is vereist, indien deze voldoet aan de in dat artikel genoemde eisen. Één van die eisen is dat een antenne met antennedrager, indien bevestigd aan een gevel, gemeten vanaf het punt waarop deze antenne het dakvlak niet hoger dan 5 meter kruist.

Ter zitting van de Afdeling komt vast te staan dat appellant weliswaar een vergunning heeft voor het plaatsen van een tot een hoogte van 17 meter uitschuifbare antennemast aan de gevel van zijn woonhuis, maar dat hij op de vergunde mast nóg een antennedrager heeft aangebracht. Dit leidt ertoe dat de totale antennemast in uitgeschoven toestand 20 meter hoog is. Daardoor steekt de antenne meer dan 5 meter boven de kruising van het dakvlak uit en voldoet deze niet aan bovengenoemde vergunningvrije voorwaarde uit Bijlage II Bor.

Daarmee is het college er volgens de Afdeling terecht vanuit gegaan dat de antennemast niet omgevingsvergunningvrij was. Het college is er – gelet op vaste rechtspraak – ook terecht vanuit gegaan dat het bouwwerk in zijn volle omvang, dus in uitgeschoven staat, moest worden bezien. Het college was bevoegd tot handhaving, het beroep is ongegrond.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique.