Skip to main content

Noodzaak doden van damherten

In vier afzonderlijke uitspraken van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3511, 3512, 3509 en 3510 heeft de AbRvS de hoger beroepen beoordeeld tegen verleende ontheffingen voor het opzettelijk verontrusten en doden van damherten in Kennemerland-Zuid: daarin liggen aaneengesloten, van noord naar zuid, het NPZK (nationaal Park Zuid Kennemerland), de AWD (Amsterdamse Waterleiding Duinen), natuurgebied De Blink en Boswachterij Noordwijk. De provinciegrens loopt door de AWD. Volgens het faunabeheerplan bestond de populatie damherten in Kennemerland-Zuid in 2000 uit ongeveer 150 exemplaren en is de populatie toegenomen tot 3765 exemplaren in 2015, waarvan 3031 in de AWD. De populatie moet naar 1000 dieren worden teruggebracht. De Faunabeheereenheid en Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland hebben samen het Faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2016-2020 (hierna: het faunabeheerplan) vastgesteld. De taak van een faunabeheereenheid is beheer en schadebestrijding van dier- en plantensoorten. Het enkele feit dat in het faunabeheerplan de belangen op een andere wijze zijn gewogen dan volgens de Dierenbescherming wenselijk was, maakt de belangenafweging niet ondeugdelijk, aldus de Afdeling. Het gaat in deze om besluitvorming krachtens artikel 68, eerste lid, aanhef en onder a, d en e, van de Ffw (oud), gelezen in samenhang met artikel 4, aanhef en onder e, van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren. In de lezenswaardige uitspraken wordt uitgebreid ingegaan op onder meer de noodzaak van de verleende ontheffingen (verkeersveiligheid, de samenhang van de gebieden, schade aan flora en fauna, mogelijke alternatieven en de onderbouwing van de streefaantallen). Vanwege de lengte van dit flitsbericht wordt niet verder ingegaan op de inhoud. De verleende ontheffingen voor het doden van de damherten blijven overigens in stand.

Voor meer informatie over deze uitspraken kunt u contact opnemen met Susan