Skip to main content

Nog een keertje de Didamse supermarkt

Door de Afdeling is op 1 februari 2023 (ECLI:NL:RVS:2023:407) uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen onder meer het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan Didam, Herontwikkeling Schoolstraat e.o.. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk twee supermarkten te realiseren in het centrum van Didam, een Coop en een Aldi. De Coop is voorzien op de locatie van het voormalige gemeentehuis. De verkoop van dit pand heeft geleid tot het bekende Didam-arrest (HR 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778). Tegen het besluit is opgekomen door, onder meer, de eigenaar van het vastgoed waar de Albert Heijn is gevestigd. Bestuursrechtelijk bevat de uitspraak een paar wetenswaardigheden die goed zijn om (nogmaals) te benoemen. Allereerst voorziet het plan in een stedelijk ontwikkelingsproject en dient een vormvrije m.e.r.-beoordeling plaats te vinden. Die heeft ook plaatsgevonden, maar er is niet voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een formele beslissing als bedoeld in artikel 7:19, lid 1, Wet milieubeheer genomen. Dat besluit is later – na het vaststellingsbesluit – alsnog door het college genomen. De Afdeling acht dit verzuim een gebrek in de zin van artikel 6:22 Awb.

Uiteraard wordt voorts ook nog een beroep gedaan op het arrest van de Hoge Raad. De Afdeling verwijst daar echter kort gezegd naar de uitspraak van 22 april 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1157).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco