Nieuwvestiging intensieve veehouderij in strijd met Omgevingsverordening. Planologische en niet feitelijke dan wel milieuvergunde situatie hier beslissend

AbRvS 22 juni 2022, ECLI:NL:RVS:2022:1770. De gemeenteraad van Voerendaal stelt bestemmingsplan “Colmont 1 te Voerendaal” vast. Het plan maakt onder andere een intensieve veehouderij mogelijk. Appellanten wonen in de omgeving van het plangebied en betogen dat het voorliggende plan in strijd met artikel 2.11.2, eerste lid, van de Omgevingsverordening Limburg 2014 (“Omgevingsverordening”) voorziet in de nieuwvestiging van een intensieve veehouderij.

Op grond van artikel 2.11.1, onder b, Omgevingsverordening wordt onder nieuwvestiging van een intensieve veehouderij verstaan de vestiging van een intensieve veehouderij op een nieuw agrarisch bouwvlak of op een bestaand agrarisch bouwvlak waar nog geen intensieve veehouderij was gevestigd.

De Afdeling stelt vast dat ingevolge het vorige bestemmingsplan aan het westelijk deel van het plangebied de bestemming “Agrarisch – Agrarisch bedrijf” met bouwvlak was toegekend en dat aan de overige gronden in het plangebied uitsluitend de bestemming “Agrarisch” was toegekend. Op grond van dat plan was ter plaatse een intensieve veehouderij niet toegelaten. De Afdeling is anders dan de raad van oordeel dat het voorliggende plan wel voorziet in nieuwvestiging van een intensieve veehouderij zoals bedoeld in artikel 2.11.1, onder b, van de Omgevingsverordening. Zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 17 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:333, onder 4.3, kan uit de tekst bij deze Omgevingsverordening niet anders worden afgeleid dan dat voor de uitleg van het begrip nieuwvestiging alleen betekenis toekomt aan de planologische situatie en niet aan de feitelijk bestaande dan wel de milieuvergunde situatie.

Het plan voorziet dus in nieuwvestiging en is strijdig met de Omgevingsverordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.