Skip to main content

Nieuw stedelijk ontwikkelingsproject? “Wij konden geen mer-beoordelingsbesluit nemen”

AbRvS 30 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3507. Bij besluit van 28 juli 2018 heeft het college van B&W Kerkrade het verzoek van Mulleners en Jongen om een uitwerkingsplan vast te stellen buiten behandeling gelaten omdat de voorgenomen woningbouwontwikkelingen van Mulleners en Jongen zijn aan te merken als een nieuw stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit mer), waardoor er een vormvrije mer-beoordeling voor het uitwerkingsplan moest worden uitgevoerd. Volgens het college hebben Mulleners en Jongen geen mededeling als bedoeld in artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) gedaan. Hierdoor kon het college geen mer-beoordelingsbesluit als bedoeld in artikel 7.17 van de Wm nemen.

Naar het oordeel van de Afdeling kan het woningbouwproject van Mulleners en Jongen gelet op de aard en omvang daarvan aangemerkt worden als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in kolom 1 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer. De Afdeling acht daartoe van belang dat het project is voorzien in een landelijk en nu nog onbebouwd gebied. Het gaat om een functiewijziging van agrarisch naar woningbouw. Bovendien gaat het om 41 grondgebonden woningen. De woningen zullen verder een verkeersaantrekkende werking hebben. Ze zijn nog niet verkeerskundig ontsloten. Het woningbouwproject zal daarom ook de voor de woningen noodzakelijke ontsluitingswegen moeten omvatten. Volgens de Afdeling waren Mulleners en Jongen gehouden om de hiervoor genoemde mededeling als bedoeld in artikel 7.16, eerste lid, van de Wm te doen. Omdat zij dit hebben nagelaten en er vervolgens geen mer-beoordelingsbesluit is genomen, was het college op grond van artikel 7.28, tweede lid, van de Wm gehouden om de aanvraag om een uitwerkingsplan vast te stellen buiten behandeling te laten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob