Skip to main content

Niet opgericht maar onherroepelijk bouwwerk in beginsel bestemmen

AbRvS 22 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2802. Bij besluit van 14 december 2017 heeft de raad van de gemeente Rotterdam het bestemmingsplan “Overschie” vastgesteld. Het bestemmingsplan bevat een actueel juridisch planologisch kader voor het gebied Overschie en is grotendeels conserverend van aard.

Appellanten wijzen erop dat de op korte termijn voorziene woningen aan de Burgemeester Wijnaendtslaan nabij huisnummer 50 niet in zijn geheel als zodanig zijn bestemd, terwijl deze wel onherroepelijk zijn vergund op 30 september 2016.

Volgens de Afdeling dient een bouwwerk dat weliswaar nog niet is opgericht, maar wel onherroepelijk is vergund in beginsel bij de vaststelling van een bestemmingsplan als zodanig te worden bestemd. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt als een dienovereenkomstige bestemming op basis van nieuwe inzichten niet langer in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en het belang bij de beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en belangen. De raad heeft niet duidelijk gemaakt waarom het belang bij de beoogde nieuwe groenbestemming voor hem zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en belangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob