Skip to main content

Niet meewerken aan een ontwikkeling vanwege toekomstig bplan

De AbRvS geeft in de uitspraak van 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:97 de gemeenteraad van Heiloo gelijk. De raad heeft besloten om een postzegelbestemmingsplan niet vast te stellen omdat binnen afzienbare tijd (2017) een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied zal worden vastgesteld. In dat plan, dat ten tijde van de uitspraak wordt voorbereid, is het uitgangspunt dat maximaal per 10.000 m2 acht woningen zullen worden toegestaan. Dit uitgangspunt wordt doorkruist indien het postzegelplan wordt vastgesteld omdat daarmee drie woningen worden toegestaan op 2.632 m2. De raad wil de ontwikkeling van het hele gebied in onderlinge samenhang bezien in het kader van het bestemmingsplan “Zandzoom” en wil hierop niet vooruitlopen door nu het door appellante en anderen gewenste postzegelplan vast te stellen. De Afdeling komt tot de conclusie dat de raad zich in redelijkheid op dit standpunt heeft kunnen stellen en kon besluiten het ontwerp postzegelbestemmingsplan niet vast te stellen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike