Skip to main content

Niet meenemen van een perceel in een bestemmingsplan

11 december 2017

Een korte uitspraak waar een groot conflict achter lijkt schuil te gaan. Een agrarisch perceel wordt opgenomen in een ontwerpbestemmingsplan en er vervolgens bij de vaststelling weer uit geschrapt. De gronden, die het bewust perceel omringen, blijven wel onderdeel van het plangebied. Dat roept vragen op bij de Afdeling naar het ‘waarom’. De gemeenteraad van Veendam (ECLI:NL:RVS:2017:3350) neemt de stelling in dat, nu er handhavend wordt opgetreden tegen het bedrijf in verband met overtreding van milieuvoorschriften, twijfels bestaan over de vraag of het bedrijf ter plaatse legaal is gevestigd. De Afdeling maakt hier korte metten mee. Het door de raad genoemde handhavend optreden is in dit verband niet van belang, omdat dat betrekking heeft op het al dan niet naleven van de voorschriften van de omgevingsvergunning milieu door het bedrijf. Bij de vaststelling van het plan had de raad de planologische aanvaardbaarheid van het bedrijf op die locatie moeten beoordelen en op basis daarvan voor het bedrijf moeten voorzien in een planologische regeling. Door dit na te laten heeft de raad het plan in zoverre vastgesteld in strijd met artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco