Skip to main content

Niet indienen zienswijze verschoonbaar

21 februari 2020

AbRvS 19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:527. Bij besluit van 20 december 2018 heeft de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland het bestemmingsplan “Verkeersmaatregelen N57 – N59” vastgesteld. Het plan voorziet in een planologische regeling voor een aantal verkeersmaatregelen aan de rijkswegen N57 en N59.

De raad voert aan dat appellanten geen zienswijze over het ontwerpplan naar voren hebben gebracht, zodat hun beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Volgens de Afdeling steunt het beroep van appellanten niet op een bij de raad naar voren gebrachte zienswijze. De Afdeling stelt vast dat appellanten eerst op de laatste dag van de termijn waarbinnen zienswijzen tegen het ontwerpplan konden worden ingediend, eigenaar van perceel [locatie] zijn geworden. De Afdeling overweegt dat onder deze omstandigheden in redelijkheid niet van appellanten kon worden verwacht dat zij hun zienswijze binnen de daartoe gestelde termijn konden indienen. Het beroep van appellanten is ontvankelijk.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob