Nadeelcompensatie: speciale last en volgorde beoordelingscriteria?

10 september 2021

De speciale last is één van de beoordelingscriteria van een verzoek om nadeelcompensatie. Dit criterium houdt in dat de verzoeker om nadeelcompensatie onevenredig zwaar getroffen moet zijn in vergelijking tot andere partijen die in een vergelijkbare positie verkeren. In de rechtspraak komt de speciale last weinig aan bod. Een uitzondering daarop is de (tussen)uitspraak van de AbRvS van 8 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1988 (nadeelcompensatie (weg)werkzaamheden centrum Almelo).

De Afdeling overweegt dat tussen partijen niet in geschil is dat er een causaal verband bestaat tussen de gestelde schade en de verrichte (weg)werkzaamheden. Verder staat ook niet ter discussie dat geen sprake is van risicoaanvaarding; de schade is ook niet anderszins vergoed. Volgens de Afdeling ligt het in een dergelijk geval in de rede dat het college van B&W, nadat het de schade heeft onderzocht en begroot, eerst beoordeelt of en zo ja in hoeverre die schade binnen het normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico valt. Het college van B&W is hier in het besluit niet op ingegaan en zal hierover alsnog moeten beslissen. Als het college van B&W zich op het standpunt stelt dat de schade niet geheel of gedeeltelijk binnen het normale ondernemersrisico valt, dient zo nodig te worden beoordeeld of is voldaan aan het vereiste van de speciale last. Het college van B&W krijgt de opdracht om binnen twaalf weken een nieuw besluit te nemen, waarin de gebreken worden hersteld.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.