Skip to main content

Nadeelcompensatie: aanspraak is verjaard

In de uitspraak van de AbRvS van 17 juni 2015, staat de vraag centraal of een verzoek om nadeelcompensatie al dan niet té laat is ingediend, waardoor de aanspraak op nadeelcompensatie is verjaard.

Het schadeveroorzakende besluit dateert uit 2004. Verzoeker om nadeelcompensatie heeft zijn aanvraag ingediend in 2012. Het college van B&W van de gemeente Súdwest-Fryslân is van oordeel dat de aanspraak is verjaard, omdat het na de verjaringstermijn van vijf jaar na het onherroepelijk worden van het schadeveroorzakende besluit is ingediend. Verzoeker stelt dat de verjaringstermijn niet in 2004 is aangevangen, omdat het besluit niet op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Volgens verzoeker is de verjaringstermijn pas in 2010 aangevangen, aangezien hij er toen pas van op de hoogte is geraakt dat zijn schade het gevolg was van het schadeveroorzakende besluit.

De AbRvS volgt het betoog van verzoeker niet. Vooropgesteld wordt dat voor de beoordeling van de tijdigheid van verzoek om nadeelcompensatie aansluiting gezocht dient te worden bij de verjaringsregeling uit het Burgerlijk Wetboek en het daaraan ten grondslag liggende rechtszekerheidsbeginsel. Volgens de AbRvS heeft verzoeker gedurende de procedure herhaaldelijk betoogd dat zijn schade al in 2004 zichtbaar werd. Gelet daarop had het op de weg van verzoeker gelegen om informatie in te winnen over de betrokkenheid van de gemeente bij de schadeveroorzakende handeling. Verzoeker heeft dit ten onrechte niet gedaan. De AbRvS concludeert dan ook dat de aanspraak, die niet binnen vijf jaar na 2004 is ingediend, is verjaard.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke.