Skip to main content

Mestopslag: vergunningplichtig bouwwerk?

Is een mestopslag een vergunningplichtig bouwwerk? Die vraag is aan de orde in AbRvS 15 november 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3417) in het kader van handhaving ten aanzien van een mestopslag.

Alleen voor “bouwwerken” is een omgevingsvergunning voor bouwen vereist. Het is vaste rechtspraak dat daaronder wordt verstaan: “elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, het zij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatste te functioneren.” De mestopslag bestaat in dit geval uit houten palen en schotten die de mest aan twee zijden omheinen. De mestopslag kan in ieder geval ook niet worden verplaatst of verwijderd in de periode dat geen mest mag worden uitgereden, zodat deze volgens de Afdeling bedoeld is om voor langere tijd op dezelfde plek te blijven. De mestopslag is dus een bouwwerk waarvoor in beginsel een omgevingsvergunning is vereist.

Op deze vergunningplicht kan zich een uitzondering voordoen als de mestopslag in achtererfgebied staat. Daarvoor is bepalend dat de mestopslag op een “erf” staat in de zin van artikel 1 Bijlage II Bor. In de regel hoort het hele perceel bij een hoofdgebouw tot een erf, tenzij uit het bestemmingsplan volgt dat verder van het hoofdgebouw gelegen delen van het perceel daar niet toe behoren. In dit geval staat de mestopslag ver van de woning achterop het perceel in een weiland met een agrarische bestemming. Bovendien is dit weiland door middel van een hek ook feitelijk afgescheiden van het gedeelte van het perceel waar de woonbestemming geldt. In zo’n geval bevindt de mestopslag zich niet op het erf bij de woning en doet de uitzondering op de vergunningplicht zich niet voor. De mestopslag is daarmee een vergunningplichtig bouwwerk waartegen handhavend mocht