Skip to main content

Mer, samenhangend plan, hittestress

In de uitspraak van de AbRvS van 16 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3312 wordt het bestemmingsplan “Lichthoven fase 2” van de gemeenteraad van Eindhoven beoordeeld. Het plan voorziet in de mogelijkheid om 27.500 m2 kantoorruimte en 15.000 m2 bvo woningen te realiseren. Er is een groot aantal gronden aangevoerd tegen dit plan. Hieronder wordt de beoordeling van twee gronden besproken.

Interessant is allereerst de vraag of het plan samenhangt met andere ontwikkelingen in de omgeving, waaronder de ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt door de bestemmingsplannen “Lichthoven (The Student Hotel)”, “Lichthoven fase 1 (kavel A)”, “Lichthoven fase 1 (kavels C en D)” en “Stationsplein Zuid (District-E)”. De gronden van een aantal plannen zijn in eigendom bij één ontwikkelaar, de projectontwikkelaars werken met elkaar samen, er is één landschapsbureau ingeschakeld, één stedenbouwkundig plan en de bouwplannen grenzen aan elkaar en zijn op elkaar afgestemd.

Dit is echter niet een zodanige samenhang dat de ontwikkelingen voor de toepassing van de m.e.r.-regelgeving één activiteit vormen. Bepalend daarvoor is dat niet is gebleken van een financiële, organisatorische of bouwkundige samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen en dat de realisatie van de voorliggende ontwikkeling niet afhankelijk is van de realisatie van de andere ontwikkelingen in het Stationsgebied. Het feit dat de ontwikkelingen op een relatief korte afstand van elkaar zijn gelegen, maakt niet dat er sprake is van een bouwkundige samenhang. Ook de omstandigheid dat er één landschapsbureau is ingeschakeld voor de verschillende ontwikkelingen en dat er één stedenbouwkundig plan is opgesteld, maakt niet dat de raad had moeten uitgaan van samenhang tussen de ontwikkelingen. De Afdeling vindt de keuze van de raad om dit project individueel te beoordelen, aanvaardbaar.

Een tweede interessant onderwerp is klimaatadaptie. Appellanten voeren aan dat de raad onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de effecten op de hittestress als gevolg van de beoogde ontwikkeling. Zij stellen dat de hittestress in onaanvaardbare mate zal toenemen als gevolg van de verschillende ontwikkelingen in de omgeving en vrezen voor gezondheidsrisico’s en een slechte nachtrust.

De raad heeft zich in de nota van zienswijzen op het standpunt gesteld dat het plan in overeenstemming is met het gemeentelijke beleid met betrekking tot klimaatadaptatie, waar hittestress een onderdeel van uitmaakt. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar cumulatieve effecten voor de hittestress. Uit het onderzoek blijkt dat de herinrichting van de zuidzijde van het Stationsgebied een kleine invloed heeft op de hittestress in het projectgebied en de directe omgeving. Het gaat daarbij zowel om positieve als negatieve effecten. Zo zijn onder meer de effecten onderzocht op de gevoelstemperatuur, het stedelijk hitte-eiland effect en gezondheidsrisico’s door langdurige blootstelling aan hitte. De Afdeling oordeelt dat hiermee voldoende onderzoek is gedaan naar mogelijke hittestress en verklaart de beroepsgrond ongegrond.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike