Skip to main content

MER niet noodzakelijk vanwege eigen strengere normen dan in het Activiteitenbesluit en in de Activiteitenregeling

27 augustus 2021

AbRvS 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1681. Bij besluit van 27 juni 2019 heeft de raad van de gemeente Oss het bestemmingsplan “Windmolenpark Elzenburg – De Geer” vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van een windpark met maximaal zes windturbines.

Appellant vreest onder meer voor geluidhinder en gezondheidsrisico’s voor mens en dier ten gevolge van de windturbines. Hij betoogt, onder verwijzing naar het arrest van 25 juni 2020 van het Europees Hof van Justitie, C-24/19 (hierna: het Nevele-arrest), dat een MER had moeten worden opgesteld ten behoeve van de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit en de slagschaduwnormen uit de Activiteitenregeling.

Volgens de Afdeling heeft de raad eigen, afwijkende en strengere geluid- en slagschaduwnormen toegepast. Er is in deze zaak derhalve, in tegenstelling tot de situatie in de zaak van de Afdeling van 30 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1395), niet aangesloten bij de normen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Gelet hierop faalt het betoog van appellant over het Nevele-arrest, omdat hij daarbij ten onrechte uitgaat dat de raad de normen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling heeft toegepast.

De Afdeling constateert echter wel dat het bestemmingsplan onder meer in strijd is met provinciale windturbineregels. In de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant is bepaald dat er financiële zekerheid moet zijn dat de windturbines na 25 jaar worden afgebroken. De gemeenteraad van Oss had deze voorwaarde moeten opnemen in het bestemmingsplan, maar heeft dat niet gedaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob