Skip to main content

Luchtwassers. Buiten toepassing laten wijziging Regeling geurhinder en veehouderij?

28 augustus 2020

Met ingang van 20 juli 2018 zijn in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) hogere geuremissiefactoren opgenomen. Aanleiding voor deze wijziging was een onderzoek waaruit bleek dat luchtwassers in stallen veel minder effectief zijn dan gedacht. De verhoging van de geuremissiefactoren zorgt ervoor dat een realistisch beeld ontstaat van de geuremissie bij nieuwe veehouderijen en bij bedrijfsuitbreidingen en voorkomt dat omwonenden worden blootgesteld aan een te hoge geurbelasting.

Maar de Rgv bevat geen overgangsrecht voor lopende aanvragen. In AbRvS 26 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2054, is de vraag aan de orde of dit niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. De agrariër in kwestie had namelijk al op 1 juli 2016 een aanvraag ingediend en had met succes geprocedeerd tegen de daarop volgende weigering. Maar ondanks dit succes hadden B&W Reusel-De Mierden de aanvraag op 27 november 2018 voor de tweede maal geweigerd, dit keer omdat de gevraagde uitbreiding dankzij de inmiddels verhoogde emissiefactoren zou leiden tot een overschrijding van de geurnormen.

De Afdeling oordeelt dat het ontbreken van overgangsrecht niet onevenredig is. Dit omdat de Minister er weloverwogen voor heeft gekozen om de nieuwe regeling ook voor lopende aanvragen te laten gelden en er daarbij van uitging dat aanvragers geen grote investeringen zouden doen, voordat de vergunning zou zijn verleend (ook hier had de aanvrager nog niet geïnvesteerd in het aangevraagde nieuwe luchtwassysteem). Daarnaast wijst de Afdeling nog eens op de belangen van omwonenden bij een goed woonklimaat. De agrariër blijft dus met lege handen staan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan of Susan